ระบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบประเมิน ปม.3 สายสนับสนุนวิชาการ
Designed and Coded by Mr.Saichon Chanpaka CMP. UBU.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คำชี้แจงการใช้งาน

1. บุคลากรที่มีชื่อในระบบเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ โดยประกอบไปด้วย การประเมินตนเอง  
    ประเมินเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาประเมิน (งานบริหารบุคคลเป็นผู้เลือกกรรมการ)
2. เมื่องานบริหารบุคคลเลือก
เปิดระบบ บุคลากรจึงจะสามารถเข้าประเมินได้
3. งานบริหารบุคคลเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้เมนู
จัดการระบบประเมิน และ ระบบจัดการสมาชิกได้
4. การ เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้
    โดยจะต้อง
กรอกรหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ อีก 2 ครั้ง

                         ***
หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่องานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ 5805 ,5806