ระบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบประเมิน ปม.3 สายสนับสนุนวิชาการ
Permission Error!
ขณะนี้งานบริหารบุคคล ยังไม่ได้เปิดให้ทำการประเมิน ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถทำการประเมินได้
หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 5805 ,5806

กลับเข้าสู่หน้าหลัก